مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله

line-height:normal"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نوع فایل: word Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-laمقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله|36047420|orw|مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله ,مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله,دانلود مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله را دنبال می کنید .نوع فایل: wordقابل ویرایش 110 صفحه

چکیده:هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني
و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني 35 ساله
شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .فرضيه :بين شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ
سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از
شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب
گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي 28 سوال است بر روي آنها
اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري
t متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است
كه بين سلامت رواني كاركنان داراي شغل
آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن
برابر 5% مي باشد .

مقدمه:در طول قرن بيستم بيش از تمام تاريخ
دستخوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي و پزشكي شده
است تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني كه لازمه
آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل
بهداشتي تازه اي را به بار آورده است .اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و
فرهنگي نابه سامان جهان و بار مشكلات اجتماعي و محيطي و رواني واكنش هاي بيمارگونه
بسياري از افراد و جوامع به وجود آورده است .كه خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نا
مساعد شدن شرايط محيط زيست شده است گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي
شايع غير واگير و بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه زائيده
عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است بنابراين چنين عواملي
قابل پيشگيري هستند و پيشگيري از بيمارها ، و رعايت بهداشت رواني بايد از روز تولد
شروع شود تا از پيدايش ناتوانيها ي جسماني و رواني كه سد راه انسان براي رسيدن به
يك زندگي سالم و موفق است جلوگيري كند سلامت رواني يك زمينه تخصصي در محدوده روان
پزشكي است و هدف آن ايجاد سلامت رواني بوسيله پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي
رواني كنترل عوامل موثر در بروز بيمارهاي رواني ، تشخيص زود رس بيماريهاي رواني ،
پيشگيري از عوارض ناشي از برگشت بيماريها ي رواني و ايجاد محيط سالم براي بر قراري
روابط صحيح انساني است (ميلاني فر 1378 ص 6 ).مفهوم كار وشغل در رشته هاي مختلفي
تعاريف متفاوتي دارد كه علوم جامعه شناسي و جمعيت شناسي و ... هر كدام تعاريف
گوناگون از كار دارد گر چه توجه به رفتار انسان در ارتباط با كار با محيط فعاليت
او سابقه اي بسيار طولاني دارد اما اين بخش از دانش شهري تنها از آغاز قرن حاضر به
شكل علمي ظهور كرده كه بتواند با اين مقوله روان شناسي كار و رعايت امور آن به
سلامت رواني و عمومي خانواده بيشتر كمك كند كه پايه گذاري سلامت رواني در كار و
رعايت اصول رواني در كار و روان شناسي صنعتي به نامهاي والتر ديل اسكات – و هوگو مونستر
برگ بودند كه با نوشتن مقالاتي در باره اثر سلامت رواني در تبليغات و اهميت روشهاي
روان شناختي و به دست آوردن سلامت رواني آغاز شد .

فهرست مطالب:چكيدهفصل اول:كليات تحقيقمقدمهبيان مسالهاهداف تحقيقتعاريف عملياتي و نظري و اثرها و
مفاهيمفرضيه تحقيقفصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيقتعريفتاريخچهمختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در
ايراناهميت دامنه حدود و زيانبخشي
بيمارايهاي رواني در جامعهعلل افزايش و شيوع بيماريهاي
روانيتفاوتهاي فردي در كارجنبه هاي تفاوتهاي فرديتفاوتهاي فردي در عملكرد شغليروشهاي سنجش تفاوتهاي فرديشيوه هاي سنتي انتخاب كاركنانكاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در
گزينشفرضيه هاي مربوط به فرد و شغلآزمونهاي استخداميمراحل برنامه آزمونهاي استخدام
داوطلبان شغلموارد بررسي در تجزيه و تحليل شغلايجاد فرضيهتعيين معيارهااجراي آزمونبررسي نتايج آزمون و تصميم گيريفصل سوم:جامعه مورد مطالعهحجم نمونهمعرفي آزمون گلدنبرگروش تحقيقفصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل
داده هامقدمه فصل چهارمجدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها دردو
گروه شاغلين و مشاغل آزاديافته ها وتجزيه و تحليل آنهاجدول 2-4 مقايسه سلامت رواني خانواده
در بين شاغلينفصل پنجم:بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريپيشنهاداتمحدوديت هاپرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگمنابع و ماخذ

منابع ومأخذ:آزاد – موسي – 1380 روان شناسي شغلي – انتشارات
بهار – تهراندادستان – پريرخ – 1378تنيدگي رواني –
انتشارات قوس – تهراندلاور – علي 1378آمار استنباطي –
انتشارات رشد – تهراندلاور – علي 1378روش تحقيق در علوم
تربيتي – انتشارات رشد – تهرانشاملو – سعيد – 1380سلامت رواني و
بهداشت رواني – انتشارات نور – تهران-شريفي – مسعود – 1379بهداشت كاركنان
از لحاظ روحي– انتشارات تارا – تهرانمقدمي پور – مرتضي 1382روان شناسي كار –
انتشارات مهربان – تهرانموسي – مهران -1380 – شغل و سلامت
رواني – انتشارات راهرو – تهرانميلاني فر – بهروز -1379بهداشت رواني –
انتشارات ني – تهراننيازي – رويا – 1379سلامت رواني –
انتشارات فرهنگ – تهران


مطالب دیگر:
مقايسه تاثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موسيقي و تكنيك تنفس منظم 15 صفحه فایلمروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور و بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمپاورپوینت آماده: بررسی انواع و اقسام استراتژیهای تولید بازار محور و منبع محور – 29 اسلایدپاورپوینت آماده: بررسی انواع کارخانه آسفالت 10 اسلایدپاورپوینت آماده: تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی 22 اسلایدپاورپوینت آماده: داده كاوي و كاربردهاي آن 30 اسلایدپاورپوینت آماده: بررسی و جایگاه تکنيک هاي داده کاوي در روابط عمومي الکترونيک 14 اسلاپاورپوینت آماده: داده کاوی: مفاهيم، روشها، کاربردها، آينده 60 اسلایدپاورپوینت آماده: Data Mining داده کاوی 31 اسلایدپاورپوینت آماده: بررسی انواع روش های مطالعات اپیدمیولوژیک 27 اسلایدپاورپوینت آماده: زندگینامه معماران بزرگ تاریخ – بررسی اندیشه های لوکوربوزیه 57 اسلایپاورپوینت آماده: آموزش رشد و پرورش قارچ خوراكي 62 اسلایدبررسی روش های ارزیابی آنتولوژی Ontology Evaluation رتبه بندی آنتولوژی هایپاورپوینت آماده: بررسی و آشنایی با مکتب معماری سمبولیسم – معماری گائودی 29 اسلایدپاورپوینت آماده: تکنیک های داده کاوی در بازاریابی،فروش و مدیریت ارتباط بامشتری 33 اپاورپوینت آماده: مروری بر مهندسی معکوس داده ها 56 اسلایدپاورپوینت آماده: بررسی پیوستگی و اتصال بین ورق های کامپوزیت FRP و تیرهای بتن آرمه 3عملکرد انواع اتصالات کاهش‌يافته در مقطع تير (RBS) و اتصالات تقويت‌شده در قاب‌هاي خمشيپاورپوینت آماده: شناخت رفتار مشتری با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی فروشگاه اینترنتی فیلمپاورپوینت آماده: موضوع: تاريخچه باغ‌هاي اروپايي (با نگرش ويژه به باغ‌هاي انگليسي)پاورپوینت آماده: بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای با استفاده از الیاف ترکیبی 3پاورپوینت آماده: برنامه های حفاظت شنوایی در محیط کار – الزامات و روش های مقایسه ادیومتریپاورپوینت آماده: مقایسه امنیت در شبکه با امنیت در شبکه حسگر بیسیم 13 اسلایدپاورپوینت آماده: بررسی مدیریت خاک های کشاورزی 16 اسلایدپاورپوینت آماده: بررسی انواع کلیدهای قدرت و عایقهای بکارگرفته شده در آنها 27 اسلاید