مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي

line-height:normal"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نوع فایل: word mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theمقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي|36047424|orw|مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي ,مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي ,دانلود مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي ,مقايسه,هوش,هيجاني,و,,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي را دنبال می کنید .نوع فایل: wordقابل ویرایش 47 صفحه

چکیده:پژوهش حاضر، به منظور مقايسه هوش هيجاني
و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي مقطع متوسطه شهر تهران در سال
تحصيلي 85-1384 صورت گرفته است. بدين منظور 180 دانش آموز دختر و پسر ( 120 دانش آموز
عادي و 60 دانش آموز نابينا ) به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند و
به پرسشنامه‌هاي هوش هيجاني « بار – ان » و جرأت ورزي گمبريل و ريچي پاسخ دادند. يافته‌هاي
پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي دانش آموزان دختر و پسر عادي و نابينا تفاوت
وجود دارد، به طوري كه هوش هيجاني دانش آموزان عادي بيشتر از دانش آموزان نابينا است
و نمرات دانش آموزان نابينا در مولفه‌هاي خود آگاهي هيجاني، ابراز وجود، خود شكوفايي،
استقلال، روابط بين فردي، ‌حل مسأله، انعطاف‌پذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه و شادكامي
پايين تر از دانش آموزان عادي است.

مقدمه:هوش هيجاني، شكلي از هوش اجتماعي و پيش‌بيني
كننده مناسبي در كارآمدي كلي و كارآمدي در حيطه‌هاي خاص نظير عملكرد شغلي است و توانايي
كنترل احساسات و هيجانات خود وديگران، تمايز ميان آنها و استفاده از اين اطلاعات براي
هدايت تفكر و عمل فرد را در بر مي‌گيرد ( سالووي و ماير، 1990 ). هوش هيجاني با شناخت
فرد از خودش و ديگران، ارتباط با ديگران، سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي
موفق شدن در برآوردن خواست‌هاي اجتماعي لازم است، مرتبط است. هوش هيجاني، توانمندي
تاكتيكي در عملكرد فردي است (بار – ان، 2000 ). هوش هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي
و رضايت افراد دارد. كساني كه هوش هيجاني خود را به كار مي‌گيرند و با محيط اطراف خود
سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي‌دهند و از توانايي خود آگاهند.
رابطه مستقيم بين هوش هيجاني و زندگي خوب و سالم نشان مي‌دهد كه توجه به هيجان ها،
آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از انها در راهنمايي كردن رفتار، اهميت زيادي
دارد ( برادبري، گريوز 2005 ).افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند،
از توانش‌هاي اجتماعي موثرتري نيز برخوردارند و به واسطه ي آن روابط بين فردي مطلوبي
را ايجاد كرده، مي‌توانند هيجانات خود را درك و ابراز كنند و توانايي درك هيجان‌هاي
ديگران را نيز داشته باشند ( سالووي و ماير، 1990 ). با توجه به ا ينكه مهارت‌هاي هيجاني
و اجتماعي در ارتباط با ديگران آموخته مي‌شوند و لازمه كسب بسياري از اين مهارت‌ها
داشتن قدرت بينايي است، در نتيجه افراد نابينا به واسطه ي نقص بينايي خود، از به دست
آودرن چنين تجربياتي محروم هستند. اين تجربيات مي‌توانند تأثير زيادي بر باليدگي هيجاني
و تعامل اجتماعي افراد نابينا داشته باشند ( قمراني و جعفري، 1383 ).

فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اول : کلیاتبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف نظری و عملی تحقیقاهداف تحقیقهدف کلیاهداف فرعیفرضیه و سئوالات تحقیقمتغیرهاتعاریف نظری و عملیاتی تحقیقملاحظات اخلاقی و محدودیتهافصل دوم : پیشینهتحقیقهوش هیجانیتاثیرهیجانها بر ذهنتعریف هوش هیجانیمولفه‌های هوش هیجانیتعریف جرأت ورزیانواع رفتار جرأت مندانه۱ – رد جرأت مندانه۲- درخواست جرأت مندانه۳ – بیان جرأت مندانهنه مقدسمواردی که رفتار جرأت مندانه توصیه نمی
شودمهارت‌هایی برای ابراز جرأت مندیپیشینه تحقیقفصل سوم : روش تحقیقجامعه آمارینمونه آماریابزار اندازه گیریپرسشنامه هوش هیجانیپرسشنامه ی جرأت ورزی گمبریل و ریچیروش تحقیقفصل چهارم : نتایج تحقیقیافته‌های پژوهشفصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیریبحث و نتیجه گیریمنابع

منابع و مأخذ:1. البرتي،
رابرت. ايمونز، رايك ( 1983 ). روان شناسي ابراز وجود. ترجمه :‌ مهدي قراچه داغي (
1374 ). تهران :‌ انتشارات علمي چاپ دوم.2. امالي،
شهره ( 1373 ). بررسي و مقايسه ي ميزان كارآيي روش جرأت آموزي توأم با بازسازي شناختي
بر روي برخي از نوجوانان مضطرب اجتماعي پايان نامه ي كارشناسي ارشد. انيستيتو روانپزشكي.3. ايرانمنش،
مطهره ( 1382 ). مقايسه هوش هيجاني دختران عادي و ناشنوا مقطع دبيرستان شهر تهران.
پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي4. برادبري،
‌تراويس و گريوز، جين ( 2005 ). هوش هيجاني، مهارت‌ها و آزمون ها. ترجمه ي مهدي گنجي.
تهران : ساوالان ( 1384 ).5. بهرامي،
فاطمه ( 1375 ). تأثير روش‌هاي جرأت ورزي به دانش آموزان كم جرأت دختر دبيرستاني با
شيوه‌هاي پزشكي، بهناز ( 1373 ). مقايسه ي هوش هيجاني در دختران كم بينا و عادي شهر
تهران. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه ي طباطبايي.6. حيدري،
مريم و همكاران ( 1384 ). رابطه بين هوش هيجاني، فراشناخت، سلامت روان و پيشرفت تحصيلي
دانشجويان دانشگاه همدان مقالات سومين بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه علم و صنعت.7. دهشيري،
غلامرضا ( 1381 )، هنجاريابي پرسشنامه ي هوش بهر هيجاني « بار – ان » در بين دانشجويان
دانشگاه‌هاي تهران و بررسي ساختار عاملي آن. پايان نامه ي كارشناسي ارشد دانشگاه علامه
طباطبايي.8. دژكام،
نجمه ( 1381 ). بررسي رابطه ي عزت نفس و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
پايان نامه ي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي.9. زارع،
محسن ( 1380 ). سهم هوش هيجاني و هوش عمومي در موفقيت تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبيرستان‌هاي
شهر شيراز. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم پزشكي ايران10. قمراني،
امير. جعفري، حميدرضا ( 1383 ). در آمدي بر هوش هيجاني و نابينايي. مجله ي تعليم و
تربيت استثنايي، شماره ي 31 ص 25 تا 30.11. كاظمي،
فرنگيس ( 1378 ). تأثير آموزش جرأت ورزي در ميان جرأت وري و عزت نفس دانش آموزان كم
جرأت پسر در ناحيه 1 قم. پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.12. لشكري،
كبري ( 1381 ). سنجش و اندازه گيري و تهيه آزمون هوش هيجاني و بررسي اعتبار و روايي
و نرم يابي آن بر روي دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر تهران. پايان نامه ي كارشناسي ارشد.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.13. مكتبي،
غلام حسين ( 1384 ). بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و اضطراب اجتماعي و جرأت ورزي دانشجويان
دانشگاه شهيد چمران.
مطالب دیگر:
پاورپوینت میکروپروسسور و PLCپاورپوینت سرمایه اجتماعیپاورپوینت معماري دوره ساسانيانپاورپوینت الگوی دوخت دامنپاورپوینت كنترل عفونت در سلپاورپوینت آلفرد آدلرپاورپوینت بررسی شغل طراح لباسپاورپوینت معیارهای اساسی در طراحی پست هاپاورپوینت سيستم روشنايي لوله نوريپاورپوینت برفندیل (برف چال)پاورپوینت اصلاح گیاه آهارپاورپوینت زیج حیاتیپاورپوینت استراتژيهاي مطلوبپاورپوینت تمدن یونان باستانپاورپوینت تاریخ و تمدن مادهاپاورپوینت سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايرانپاورپوینت خودشکوفایی و پیشرفت شغلیپاورپوینت بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردهاپاورپوینت اپیدمیولوژی و ژنتیک سرطانپاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (3) تألیف نسرین فریور و محمود عربی ( به همراه حل تشریحی مسائل)پاورپوینت کدهای اختصاصی پژوهش بر روی حیواناتپاورپوینت مدیریت نمونه کارها (سبد پروژ ه ها)پاورپوینت بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایرانپاورپوینت فرآيند شي گرايی توسعه نرم افزار و RUPپاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی