مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي

« مقدمه » اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً ما انسان ها را گوناگون آفریدیم (قرآن کریم) پیچیدگی شخصیت وجودی انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقیق و تفحص و کاوش و دست یابی به پیچیده ترین مجهولات زندگی و محیط هنوز به ابتدائی ترین موضوعات انسانی مثل چگمقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي|36047428|orw|مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي ,مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي ,دانلود مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي را دنبال می کنید .

« مقدمه »


اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً ما انسان ها را گوناگون آفریدیم (قرآن کریم)


پیچیدگی
شخصیت وجودی انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقیق و تفحص و
کاوش و دست یابی به پیچیده ترین مجهولات زندگی و محیط هنوز به ابتدائی ترین
موضوعات انسانی مثل چگونه دیدن، چگونه شنیدن، ماهیت احساس و ماهیت ادراک و
... دست نیافته است. شاید اشاره آیات قرآنی که خطاب به رسول اکرم (ص) می
فرماید:


اگر از روح پرسیدند بو روح در اختیار من است. قرآن کریم


قل سئول من روحی فقل روحٌ مِن اذنه (حجر-29)


شاید
پراکندگی نظرات شخصیتی نیز معلول این پیچیدگی مفهوم شخصیت انسانی است که
علاوه بر نظریات کهن قبل از میلاد مثل نظریه بقراط (384 ق.م) و یا کنفسیوس
چینی و یا بودا و یا آیین ذن در چین و نیز دیدگاه اسلام و عرفان به مبانی
نظری شخصیت در قرون اخیر به نظریات جدیدی در باره ی شخصیت مثل نظریه فروید،
نظریه یونگ، نظریه آدلر،نظریه هورنای، نظریه موری، نظریه کرچمر و نظریه
شلدون ویا رفتار گرایان و یا اجتماع گرایان و زیست گرایان و غیره برخورد می
کنیم.(شاملو 1372)108


پدید آیی شخصیت


روش
تحلیل عوامل تنها یکی از روش های پژوهشی-آن هم به یک معنا کورکورانه-است.
پس منابع دیگری از شناخت برای تفسیر روانشناختی رضایت بخش عواملی که آشکار
شده اند ضروری هستند. روش ژنتیک یا بررسی تحولی فرآیند های روانی که ما در
این قسمت از آن سخن خواهیم گفت می تواند بسیار جالب باشد.


ضرورتی
ندارد که به تفصیل سودمندی پژوهش های ژنتیک را در بررسی شخصیت توجیه
کنیم.بجاست امیدوار باشیم که در مراحل زودرس، پاره ای از ویژگی های ساخت،
آسان تر قابل کشف باشند و پدیدآئی رفتار بتواند تشکیل مهم ترین ساخت ها را
آشکار سازد.


مقصود ما
بنا کردن یک نظریه منسجم تحول شخصیت نیست، بلکه تنها معرفی داده هایی است
که زیاد متعدد هم نیست، اما نشانه هایی از ساخت شخصیت به دست میدهد.


جمع بدی نکات در آغاز


نخستین
مساله ای که مطرح می شود طبیعتا مساله ی لحظه پدیدار شدن «شخصیت» است. اما
پاسخ به چنین سوالی مستلزم آن است که قبلا تعریفی یا ضابطه ای برای شخصیت
داده باشیم و همانطور که پیاژه این مورد رادر مورد هوش نشان داده است،
مساله بیشتر تجسم رفتارها و ساخت هایی است که بر مبنای آنها توحل ترسیم یک
تحول مداوم یا اشکال نهایی شخصیت امکان پذیر باشد. در این معنا، و از آنجا
که شخصیت متضمن فردیت است، پس می توان از خود پرسید از چه زمانی تفاوت های
فردی را می توان ملاحظه کرد. اما در اینجا باز هم باید بدانیم از چه تفاوت
هایی می خواهیم صحبت کنیم. آیا تفاوت های قد، وزن و بسیاری از ویژگی های
فیزیولوژیک دیگر، تفاوت های شخصیت را آشکار می سازد یا پیش در آمدی می کشد
یا خیالبافی می کند.چه برونی هنگامی که با دیگری سخن می گوید، از او چیزی
می پرسد یا به او پاسخی می دهد؛ و همچنین مانند هنگامی که با چیزی خود را
مشغول می دارد، ملا کلیدی انداخته قفلی را باز می کند یا ماشینی را به راه
می اندازد.


ارتباط فعالیت های زیستی و روانی.-
ماری درباره وابستگی فعالیت های روانی و زیستی به تاکید فراوان سخن گفته
است. انسان از نظر ساختمان بدن و اعمال حیاطی، یعنی از نظر زیستی با حیوان
فرقی ندارد. انگیزه ی رفتار او در درجه ی اول نیاز های زیستی اوست: نیاز به
هوا، به آب ، به غذا، به تخلیه مدفوع و ... پس از آن که این احتیاجات
اولیه رفع گردیدف آدمی موجودی اجتماعی می شود و نیاز های دیگری پیدا می
کند به شرحی که پیش از این بیان گردید.


ماری می
گوید: «در تعریف شخصیت از نظر زیستی می توان گفت شخصیت عضوی است فرمانروا
یا موسسسه عالی است از بدن، و به این اعتبار در مغز جای دارد.»


برون گرائی و درون گرائی


یونگ
آدمیان را بر حسب اینکه بیشتر متوجه عالم برون باشند یا عالمدرون به دو
گروه تقسیم می کند. گروه اول را برون گرا و گروه دوم را درون گرا می خواند.
پیش از یونگ دانشمندان دیگری هم به این موضوع توجه داشته اند، ولی یونگ در
این باب به تحقیق دقیق پرداخته و مطالب را به تفصیل بیان کرده است.


کنش های روانی.- کنش ها یا فعالیت های روانی را یونگ چهارنوع می داند:


احساس
عادی، اندیشه، احساس عاطفی و بینش درونی ... آدمی با «احساس عادی» امور
واقعی عالم خارج را آنچناکه حواسش اجازه می دهند مستقیما احساس میکند ، یا
در عیاب آن امور آنها را به تصور می آورد؛ با اندیشه می خواهد ماهیت عالم و
ماهیت خویشتن را درک کند، پس به استدلال می پردازند؛ با احساس عاطفی ارزش
چیز هارا در می یابد و در نتیجه وی را حالات انفعالی، مانند شادی یا غم،
رغبت یا نفرت، مهر یا کین، ترس، خشم و جز آن عارض می گردد؛ و با بینش درونی
گرایش دارد به اینکه، قطع نظر از احساسات و افکار و واقعیات ، از راه
مکاشفه به درک امور بپردازد و به کنه آنها پی ببرد.


فهرست


عنوان صفحه


فصل اول : مقدمه 1


مقدمه 2


بیان مساله 5


اهداف تحقیق 8


اهمیت و ضرورت تحقیق 9


تعاریف مفهومی و عملیاتی 11


تعاریف عملیاتی 12


فصل دوم : پیشینه ی پژوهش 14


پدید آیی شخصیت 15


اصل یكتایی 18


ارتباط فعالیت های زیستی و روانی 19


برون گرائی و درون گرائی 20


كنش های روانی 26


نظریه یونگ درباره ی بینش 28


تیپ های هشت گانه 29


شخصیت 30


در مورد صفات شخصی 31


به میان آمدن شخصیت 33


دید روانشناسی مدرن علمی امروز 34


تئوریهای تكامل 37


تئوری پیاگیتس 39


شخصیت یعنی چه 44


فصل سوم : روش تحقیق 49


روش آماری مربوط به فرضیه 50


روش جمع آوری اطلاعات 50


طرح تحقیق 51


ابزار گرد آوری اطلاعات 52


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها 54


مقدمه فصل چهارم 55


تجزیه و تحلیل داده ها 56


پراگندگی حجم نمونه در درون گرا و برون گرا 59


نمودارسیگاری و غیر سیگاری 60


تحلیل یافته ها 61


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 63


نتیجه گیری 64


مقایسه درون گرایی – برون گرایی میشل گوكلن 66


جدول نتایج مقیاس درون گرایی – برون گرایی 77


منابع و ماخذ


مطالب دیگر:
📂تقسیم بندی نگرش ها و رویکردهای تدوین استراتژی توسط صاحبنظران📂مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی📂مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392📂پاورپوینت ارزش آفرینی، رضایت مندی و مدیریت ارتباط با مشتری📂کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل📂حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی📂گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )📂خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher📂مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392📂مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی 33 صفحه📂ابعاد و نظریه های خودکارآمدی و عوامل موثر بر آن📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی 29 صفحه📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی 45 صفحه📂نظریه های انگیزشی و راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان با تاکید بر پیشرفت تحصیلی📂نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن📂پاورپوینت استراتژی های رایج در سطوح سازمان📂عوامل موثر بر عملکرد ریاضی و تاثیر اضطراب بر آن و شیوه های آموزشی ریاضی📂مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392📂تشریح مفاهیم ،ارکان و دگرگونی های حاکم بر مسئولیت کیفری📂مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی📂مجازات کیفری اشخاص حقوقی 📂فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی و ضمانت اجراهای کیفری آن📂مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن📂مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 2